SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Tak trochu jiná správa nemovitostí…

Naše kancelář správu vykonává již od roku 1999 a v současné době spravujeme v Praze něco kolem 70 bytových domů.

Většina domů u nás dlouhodobě zůstává, proto přibližně polovinu z těchto domů máme ve správě již více než 10 let.

Většina domů v naší správě jsou domy staré pražské zástavby o 5 až 50 jednotkách. Specializujeme se na vnitřní Prahu, odkud to klienti k nám mají nejblíže, ale pod naší správou jsou domy v celé pražské aglomeraci. Většinou jde o klasická společenství vlastníků, bytová družstva nebo soukromé majitele. Spravujeme i jednotlivé byty pro majitele, kteří jsou např. dlouhodobě v zahraničí nebo prostě jen chtějí starost o svou nemovitost svěřit profesionálům.

Od roku 2020 nabízíme našim klientům také službu profesionálního předsedy společenství vlastníků. Tato služba je určena zejména těm společenstvím, která uvítají přenesení odpovědnosti orgánů společenství na profesionála. Zároveň je tato služba řešením pro společenství, která již ve svých řadách nenachází vlastníky, ochotné podílet se na každodenním chodu domu a na řízení společenství.

Za dobu působení naší kanceláře na trhu jsme navázali dlouholetou spolupráci s přední advokátní kanceláří, se spolehlivými řemeslníky, revizními techniky a dalšími certifikovanými odborníky.

Na počátku správy je vždy nejdůležitější nastavit jasná pravidla, podle kterých pak spolupráce dlouhodobě spolehlivě funguje. Pokud nám správu svěříte, budeme svou práci dělat tak, abyste Vy byli spokojeni a my se za ni nemuseli stydět. Umíme dělat komplexního správce od A do Z. Umíme se přizpůsobit individuálním potřebám našeho klienta a zajišťovat jen to, co si klient přeje, a způsobem, jakým si to přeje.

 

home.png  Evidence a administrativa:

 • vytváříme a vedeme evidenci vlastníků (výpočtové listy, evidence plateb, evidence a upomínání dlužníků),
 • vytváříme a vedeme evidenci domu (evidence základních dokumentů, evidence smluv s dodavateli energií a služeb, výběr těchto dodavatelů a kontrola dodávek),
 • archivujeme po nezbytně nutnou dobu dokumentaci vztahující se ke společenství, družstvu či majiteli domu, ke společným částem domu a k jednotlivým jednotkám, jako jsou zprávy a protokoly o provedených revizích a kontrolách, výpočtové listy, roční vyúčtování služeb atp.,
 • nepotřebnou (archivní) dokumentaci, která se vztahuje k ukončeným minulým obdobím, předáváme orgánům společenství, družstev či majiteli domu,
 • v pravidelných domluvených intervalech v elektronické či tištěné podobě předáváme orgánům společenství, družstva či majiteli domu smluvené výsledky, vztahující se k hospodářskému i provoznímu chodu domu,
 • pravidelně 1x ročně provádíme vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek, a to způsobem daným zákonem, příslušnými předpisy a podrobně specifikovaným ve smlouvě o správě.

wrench.png  Provozně-technické činnosti:

 • jsme kontaktním spojením pro všechny případy, kdy v domě něco nefunguje (nejede výtah, nesvítí světlo na chodbě) nebo kdy se něco stalo (zateklo ze střechy...),
 • provádíme pravidelně vizuální kontrolu společných prostor domu technikem,
 • zajišťujeme ve společných prostorách prostřednictvím odborných dodavatelů kontroly, zkoušky a revize technických zařízení vyplývající ze zákona v předepsaných lhůtách a zajišťujeme odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi,
 • zajišťujeme prostřednictvím odborných dodavatelů NON- STOP havarijní službu pro řešení neodkladných havárií vyžadujících okamžitý servisní zásah,
 • zajišťujeme odstranění nahlášených havárií,
 • zajišťujeme na základě vlastního zjištění nebo požadavků vedení domu běžné opravy a údržbu společných částí domu,
 • zajišťujeme na základě pokynů a předchozího souhlasu vedení domu velké opravy a rekonstrukce společných částí domu,
 • zajišťujeme pravidelně provedení deratizační prevence,
 • zajišťujeme pravidelně údržbu čistících kusů svodů dešťové vody,
 • zajišťujeme prostřednictvím odborných dodavatelů odečet vodoměrů, příp. měřidel tepla v domě,
 • zajišťujeme prostřednictvím odborného dodavatele PENB – povinný průkaz energetické náročnosti budovy.​​​

stacked-papers.png  Ekonomika a účetnictví:

 • zajišťujeme plný servis v oblasti finančních toků domu. Obsluhujeme bankovní účty společenství, družstev i majitelů domu (kontrola splatností a úhrady faktur, kontrola příchozích plateb, atd.),
 • zpracováváme a řádně vedeme účetnictví společenství vlastníků či družstva dle platných právních předpisů, zejména dle zákona o účetnictví,
 • zpracováváme roční závěrkové  a jiné účetní operace, daňová přiznání pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva a zajišťujeme jejich podání na příslušné státní instituce (obchodní rejstřík, finanční úřad, atp.),
 • připravujeme kompletní podklady pro zpracování daňového přiznání, je-li vlastníkem domu soukromý majitel.